Regulamin

Regulamin Automatycznego Systemu Wprowadzania Reklam na ekranach LED

§ 1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady automatycznego wprowadzania reklam przez Klientów na ekrany LED, będące własnością spółki FRONIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej 27.
 2. Zawierając umowę lub podpisując zamówienie Klient wyraża zgodę na emisje reklam na ekranach LED w terminach, miejscach i na zasadach określonych w zamówieniu oraz oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Fronima udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 4. Fronima stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
 5. Fronima jest zobowiązana do wykonania usług bez wad.
§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. FRONIMA – FRONIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej 27, 41-940 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339933,
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na emisję reklam na ekranach LED.
 3. Zamówienie – aplikacja elektroniczna znajdująca się na stronie internetowej www.fronima.pl określająca warunki formalno-prawne oraz techniczne emisji pakietu reklam przez FRONIMĘ na rzecz Klienta na ekranach LED. Potwierdzenie przez Klienta przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.
 4. Ekran LED – ekran o wymiarach 4500mm x 2530mm, całkowitej powierzchni 11,37 m2, Pitch 16, położony w Piekarach Śląskich, Żorach, Poznaniu, Krakowie oraz ekran o wymiarach 5500mm x 3090mm, całkowitej powierzchni 16,99m2, Pitch 20, położony w Rzeszowie.
 5. Materiały reklamowe - materiały w plikach w formacie obrazu 16:9 oraz o formatach video (mpeg, avi, qt, mov, mp4, asf, wmv), rozmiarach do 80 MB, specyfikacji technicznej: PAL (720x576, 72 dpi, 25fps)/ Widescreen (720x480), obrazach statycznych (jpeg, tif, gif, png) oraz rozdzielczości materiałów reklamowych – maksymalnie 1024x768 dostarczonych za pośrednictwem Internetu, bądź na nośniku CD przez Klienta.
 6. Modyfikacja Zamówienia - zmiana ustalonych terminów, miejsc emisji reklam, liczby emisji reklam, treści reklamy dokonana za pisemną zgodą stron po rozpoczęciu emisji reklam, niepowodująca zmniejszenia wartości zlecenia emisji reklam,
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin,
 8. Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca z Fronimą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego)
§ 3. Warunki organizacyjne składania i przyjmowania zamówień
 1. Przyjmowanie oraz emisja reklam przez FRONIMĘ dokonywane jest w oparciu o zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
 2. Wstępnym warunkiem emisji reklam jest dokonanie rejestracji Klienta i założenie konta na stronie internetowej FRONIMY - www.fronima.pl, przy czym istnieje możliwość założenia konta dla osoby fizycznej oraz dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
 3. Podczas rejestracji konta dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej obowiązkowe jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko Klienta wraz z numerem telefonu,
  2. PESEL Klienta (wymagany do automatycznego generowania e- faktury),
  3. adres użytkownika, którym powinien być adres zamieszkania Klienta (wymagany do automatycznego generowania e- faktury),
  4. adres e-mail Klienta, który stanowić będzie dla Klienta login do systemu. Na wskazany adres e-mail zostaną wysłane informacje o sposobie aktywacji konta,
   Na ww. konto będą wysyłane także inne informacje z systemu, takie jak procedura odzyskiwania konta, informacje o złożeniu zamówienia, płatności, e- faktury).
 4. Podczas rejestracji konta dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązkowe jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko osoby kontaktowej odpowiedzialnej za korzystanie z serwisu,
  2. NIP i REGON firmy (wymagany do automatycznego generowania e- faktury oraz identyfikacji firmy),
  3. adres siedziby firmy (wymagany do automatycznego generowania e- faktury),
  4. adres email, który stanowić będzie dla Klienta login do systemu.
 5. Podanie przez Klienta przy procedurze zakładania konta wszystkich ww. danych jest obowiązkowe.
 6. Po założeniu przez Klienta konta, kolejną czynnością jest złożenie przez Klienta zamówienia za pomocą aplikacji elektronicznej,
 7. W ww. zamówieniu Klient jest obowiązany wskazać miejsce(a) położenia ekranu LED, na którym ma być dokonana emisja reklamy, czas trwania reklamy oraz ilość wyświetleń reklamy w ciągu 1 godziny.
 8. Na podstawie ww. informacji system wygeneruje media-plan do dokonania przez Klienta jego akceptacji wraz z informacją o całkowitym koszcie planowanej emisji reklam.
 9. Do każdej zamówionej emisji reklam Klient będzie miał możliwość wgrania pliku reklamowego z dysku swojego komputera bądź innej pamięci zewnętrznej.
 10. Po dokonaniu przez Klienta akceptacji ww. media-planu Klient będzie zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz FRONIMY poprzez system obsługi płatności on-line.
 11. Po potwierdzeniu wpływu środków na konto FRONIMY planowana emisja reklam zostanie w pełni potwierdzona i przesłana do wybranych lokalizacji.
 12. Minimalny czas trwania kampanii wynosi 1 dzień.
 13. Kampania musi być planowana z wyprzedzeniem min. 48 godz. przed planowanym wyświetleniem.
 14. Wybierając powtarzalność spotu, należy pamiętać, że częstotliwość wyświetlania nie musi być, co taką samą ilość minut, ponieważ automat wypełnia wolne przestrzenie na „play liście”, co oznacza, że wybrana ilość powtórzeń w ciągu godziny (np. 20 razy), nie odpowiada dokładnie temu, że dany spot będzie wyświetlany co 3 minuty, na pewno będzie wyświetlony 20 razy w ciągu godziny ale okres pomiędzy kolejnymi wyświetleniami, może być różny (raz może to być np. 2 min., a raz 4min).
 15. Konto użytkownika oraz formularze zamówienia są świadczone nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Fronimy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fronima.pl
§ 4. Warunki prawne składania i przyjmowania zamówień
 1. Akceptacja przez Klienta media – planu, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu oznacza, że:
  1. Klientowi przysługują wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie reklamowym znaków graficznych, zdjęć, haseł reklamowych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych itp.,
  2. zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
 2. FRONIMA nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam emitowanych na ekranach LED, a w szczególności odpowiedzialności za naruszenia praw, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do FRONIMY przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie gotowej reklamy lub przekazanych przez Klienta materiałów do jego produkcji, Klient przystąpi do sprawy po stronie FRONIMY jako interwenient uboczny lub jeśli to możliwe wstąpi do sprawy w miejsce FRONIMY.
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić FRONIMIE na jej pierwsze żądanie wszelkie wydatki jakie FRONIMA poniosła w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 5. FRONIMA zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam Klienta, w chwili gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. FRONIMA zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam Klienta, w chwili gdy stwierdzi sprzeczność ww. reklamy z normami etycznymi, dobrymi obyczajami, niezgodność z obowiązującym w Polsce przepisami prawa lub gdy reklama narusza prawa osób trzecich.
 7. FRONIMA zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam Klienta, w chwili gdy treść lub forma reklamy Klienta jest sprzeczna z interesem FRONIMY.
 8. FRONIMA zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam Klienta, w chwili gdy spot reklamowy jest złej jakości technicznej uniemożliwiającej jego emisję.
 9. FRONIMA zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zastępczego terminu emisji reklam w przypadku, gdy nie zostaną zachowane terminy przekazania materiałów do emisji reklamy.
 10. W uzasadnionych przypadkach FRONIMA zastrzega sobie prawo do przerw w emisji reklam Klienta, w szczególności zaś z przyczyn wystąpienia tzw. siły wyższej np. gwałtownych zjawisk atmosferycznych (burza, wyładowania atmosferyczne, śnieżyca, powódź, ekstremalne temperatury powietrza), braku łączności internetowej, przerwy w dostawach energii elektrycznej zasilającej ekran LED lub wojny, strajku, zamieszek wewnętrznych, aktów wandalizmu.
§ 5. Warunki techniczne emisji reklam
 1. Klient zlecający reklamę musi posiadać łącze internetowe dzięki, któremu będzie mógł przesłać pliki reklamowe na główny serwer zarządzający planowaniem reklam, minimalna prędkość łącza powinna posiadać upload 256kB.
 2. Po stronie FRONIMY leży zapewnienie przesłania plików reklamowych na poszczególne ekrany.
 3. Materiały reklamowe muszą być przygotowane wg zasad opisanych w § 2 pkt. 5 Regulaminu.
§ 6. Warunki i terminy zapłaty
 1. Za przeprowadzoną emisję reklam FRONIMA wystawi Klientowi e-fakturę VAT na podstawie zaakceptowanego przez Klienta media-planu.
 2. Zapłaty wynagrodzenia na rzecz FRONIMY za przeprowadzoną emisję reklam Klient dokonuje przed rozpoczęciem ich emisji za pomocą aplikacji e-płatności (System Płatnosci.pl), bezpośrednio po zaakceptowaniu media-planu.
 3. W ramach System Płatnosci.pl są świadczone następujące usługi
  1. obsługa płatności dokonywanych w drodze eprzelewów,
  2. obsługa płatności dokonywanych kartami płatniczymi w opcji: Protected Payment,
 4. Do momentu dokonania przez Klienta zapłaty za emisje reklam (uznania rachunku bankowego FRONIMY) termin zarezerwowany przez Klienta może zostać zajęty przez inną osobę, która dokona rezerwacji i w terminie wcześniejszym dokona zapłaty.
§ 7. Zasady odpowiedzialności FRONIMY
 1. W przypadku nie dokonania przez FRONIMĘ emisji reklamy z powodu wystąpienia siły wyższej takiej jak np. gwałtowne zjawiska atmosferyczne (burza, wyładowania atmosferyczne, śnieżyca, powódź), brak łącza internetowego, przerwy w dostawach energii elektrycznej lub wojna, strajki, zamieszki wewnętrzne, akty wandalizmu FRONIMA zwolniona jest z obowiązku realizacji zleconych czynności, nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej i nie jest zobowiązana do zwrotu zapłaconego przez Klienta na jej rzecz wynagrodzenia.
 2. FRONIMA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by realizacja złożonego przez Klienta Zamówienia przebiegała w sposób niezakłócony.
 3. FRONIMA zastrzega sobie prawo wprowadzania krótkich przerw technicznych w emisji reklam, co nie będzie pociągało za sobą żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Klienta. W razie, gdyby przerwa trwała dłużej, niż 1 dzień, czas trwania kampanii będzie odpowiednio przedłużony.
 4. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zlecenia Klient, nie będący Konsumentem, zobowiązany jest zgłaszać FRONIMIE wyłącznie na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji FRONIMA zobowiązana jest do naprawienia szkody wykazanej przez Klienta. W każdym jednak przypadku odpowiedzialność FRONIMY za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty pieniężnej będącej równowartością wynagrodzenia FRONIMY za poszczególne emisje reklamy będące przedmiotem reklamacji.
 6. FRONIMA nie ponosi wobec reklamodawcy odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów emisji reklamy, w przypadku, gdy nie było ono spowodowane wyłączną winą FRONIMY.
 7. FRONIMA nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych Klienta i danych zawartych w materiałach reklamowych przekazanych FRONIMIE przez Klienta.
§ 8. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klientowi posiadającemu status Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W przypadku pozostałych Klientów, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Fronimę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Fronimę. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Materiałów reklamowych objętych zamówieniem albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Fronima zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@fronima.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres siedziby Fronimy z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Fronima za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Fronima niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Fronima dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 9. Zasady zgłaszania przez Klienta reklamacji
 1. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Strony wyłączają odpowiedzialność Fronimy z tytułu rękojmi za wady fizyczne (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 3. Jeżeli emisja reklam na nośniku reklamowym nie została zrealizowana zgodnie z parametrami i w terminie określonym w Zamówieniu, z przyczyn nie leżących wyłącznie po stronie FRONIMY, to uznaje się, że taka usługa została zrealizowana. W takim wypadku roszczenia reklamacyjne nie przysługują Klientowi, a FRONIMA jest uprawniona do żądania wynagrodzenia za zlecony pakiet emisji reklamy.
 4. Klient może złożyć reklamację pocztą zwykłą na adres siedziby Fronimy lub elektroniczną na adres e-mailowy biuro@fronima.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta, jego adres do korespondencji oraz przyczynę jej złożenia oraz określać zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy (w szczególności zgodnie z przepisami art. 560 i art. 561 Kodeksu Cywilnego).
 6. W terminie kolejnych 14 dni od dnia otrzymania przez Fronimę rzeczy reklamowanej, Fronima zobowiązuje się do powiadomienia Klienta na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres e-mailowy o ustosunkowaniu się do zgłoszonych przez Kupującego roszczeń. Wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie, o którym Kupujący zostanie poinformowany, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru (z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego) ponosi Fronima.
§ 10. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz zasady dotyczące plików cookies są zawarte w Polityce prywatności na stronie www.sklep.fronima.pl
§ 11. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie oświadczenia stron przekazywane są wyłącznie w oryginale także poprzez przesłanie takiego dokumentu drogą elektroniczną na adres drugiej strony wskazany w formularzu zgłoszeniowym, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Fronimy.
 3. Fronima informuje, że Klienci posiadający status Konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Od 15 lutego 2016 r. Klienci posiadający status Konsumenta mogą korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Fronima to: biuro@fronima.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.fronima.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Aktualności

2013.05.22 Oferta wiosenna Zapraszamy do długoterminowych kampanii. Rabat do 40%
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0,goodsport – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. offerclient - sesja klienta
 4. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 5. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 6. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 7. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 8. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com
 9. x-src, datr - używane przez facebook.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.